900 hiljada eura za Gimnaziju „Sveti Sava“

43. Vlada u novembru prošle godine najavila je da će finansirati srednju vjersku školu, sa 900 hiljada eura

Vlada je na danas održanoj 9. sjednici utvrdila Prijedlog zakona o upravljanju otpadom sa Izvještajem s javne rasprave. U cilju harmonizacije sa legislativom Evropske unije, poseban akcenat prilikom izrade Predloga zakona dat je transponovanju odredbi koje se odnose na Program proširene odgovornosti proizvođača, radi uspostavljanja efikasnog i organizovanog sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od: ambalaže, električne i elektronske opreme, baterija i akumulatora, vozila, guma, plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadrži plastiku.

Predlogom je definisana zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida od 15 do 50 mikrona, na prodajnom mjestu robe ili proizvoda, koja će se primjenjivati nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Dozvoljena je upotreba laganih plastičnih kesa za nošenje debljine zida do 15 mikrona, dok je za kese debljine preko 50 mikrona predviđeno da prodavac plaća naknadu.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zvanjima i zaradi vojno-diplomatskih predstavnika, lica upućenih na rad u međunarodnim organizacijama i administrativno-tehničkog osoblja.

Izmjenama je obračun naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema, usklađen sa Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Vlada je donijela Program za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori 2024 – 2026. godine sa Akcionim planom.  Konkretnije, operativni ciljevi apostrofiraju smanjenje sive ekonomije u poslovanju registrovanih preduzeća i preduzetnika, ali i registraciju neregistovanih ekonomskih aktivnosti, odnosno njihovo prevođenje u legalne tokove.

Usvojena je Informacija o jačanju kapaciteta od značaja za sprovođenje utvrđene vanjske politike Crne Gore.

Vlada se upoznala sa Analizom poslovanja AD „Plodovi Crne Gore“ i prijedlogom mjera. Imajući u vidu vrlo složenu finansijsku situaciju u ovom društvu, Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obavi dodatne konsultacije sa predstavnicima institucija koji su uključeni u njegovo poslovanje, u cilju rješavanja otvorenih pitanja.

Data je saglasnost za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 25 godina, upisane u list nepokretnosti broj 323 KO Mrke, Glavni grad Podgorica u cilju izgradnje benzinske stanice sa pratećim sadržajima. Radi se o privođenju namjeni zemljišta u skladu sa Detaljnim prostornim planom auto-puta Bar-Boljare.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju sporazuma o graničnim prelazima sa susjednim državama, sa Zapisnikom sa XI sjednice Mješovite komisije za praćenje sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Projektnog ugovora u vezi sa projektom „Podrška digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori” i prihvatila tekst Projektnog ugovora. Ukupni predviđeni budžet za projekat „Podrška digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori” iznosi 300.000 eura i isplatiće se u dvije tranše: prva, u iznosu od 200.000 eura, odmah nakon potpisivanja Projektnog ugovora i druga, u iznosu od 100.000 eura, u I kvartalu 2024. godine.

Usvojena je Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole Gimnazija „Sveti Sava” Podgorica i prihvatila tekst Ugovora o finansiranju između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Srednje vjerske škole Gimnazija „Sveti Sava” Podgorica. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo da za 2023. godinu, za potrebe realizacije Ugovora, isplati 900.000 eura. Navedena sredstava neophodna su za rad ustanove i predviđena su Zakonom o budžetu za ovu godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o načinu refundacije kontribucija iz Programa Unije u okviru IPA III.

Usvojeni su predlozi amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi izmjena i dopuna Zakona o arbitraži.

Usvojena je Informacija o potvrdi obezbjeđenja podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa.

Vlada je usvojila Informaciju o stavljanju van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-500/23-4792/2, od 25.oktobra  godine, a tiče se ponude privatne zdravstvene ustanove (PZU) Hipokrat Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija za prodaju cjelokupnog poslovanja državi Crnoj Gori. Konstatovano je da se poslovanje Hipokrata bazira na pružanju usluga aparata za magnetnu rezonancu, a  Ministarstvo zdravlja pokrenulo proceduru za nabavku aparata za magnetnu rezonancu.

Donijeta je uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika

Povezane vijesti

Vlada smijenila Brđanina

Premijer rekao da će zadužiti ministra unutrašnjih poslova da raspiše „javni poziv za v.d. direktora“ policije od 4. do 10. marta!? Vlada je večeras, na