Beranska opština ponovo plaća ono što je DPS potrošio

Sredstva u iznosu od 120.000 eura, koje je Fond PIO prebacio na račun Opštine Berane za izgradnju zgrade za penzionere, prethodna vlast je nenamjenski potrošila i tih para nema u budžetu

Parcela na kojoj će biti izgrađena zgrada za beranske penzionere nalaziće se na atraktivnoj lokaciji, u okviru DUP-a “Lijeva obala Lima”, odmah preko puta Gimnazije i Opšte bolnice.

U blizini nove stambene zgrade za najstarije planirana je izgradnja novog dječijeg vrtića i zgrade za medicinske radnike, a pored njih će proći nastavak Ulice slobode i mira, odnosno zaobilaznice i izgrađen most koji će spajati Hareme i lijevu obalu Lima.

”Parcela za novu zgradu penzionera površine je 1.014 metara kvadratnih, bruto građevinska površina za izgradnju je 1.521 kvadrata, spratnost je P+3. Za stanove je predviđeno 915 kvadrata, dok su u prizemlju zgrade planirane prostorije dnevnog centra za penzionere. Kad sve to bude završeno, imaćemo reprezentativan objekat kojim će penzioneri biti zadovoljni”, kazao je potpredsjednik Opštine Marko Lalević.

On je pojasnio da su Opština, odnosno njene nadležne službe, krenuli u izradu takozvane parcelacije po DUP-u.

Ugovor o sufinansiranju izgradnje stambenog objekta za penzionere u Beranama potpisan još 2008. godine.

Predsjednik Opštine Tihomir Bogavac i potpredsjednik su, nedavno održali sastanak sa predstavnicima dva udruženja penzionera u Beranama Milankom Radenović, Mićunom Babovićem i Jovicom Markovićem.

Na tom sastanku su dogovoreni dalji koraci vezani za realizaciju projekta izgradnje zgrade za penzionere.

”Povod za poziv čelnicima dva beranska udruženja penzionera je bio taj što je prije dvadesetak dana Vlada Crne Gore usvojila izmjene i dopune DUP-a ‘Lijeva obala Lima”. Izbor lokacije za zgradu bio je najveći problem. Lokacija je trebalo da bude u vlasništvu Opštine, da zadovoljava određene parametre iz DUP-a, pošto je u ugovoru pisalo da treba da bude izgrađeno 12 stanova i da treba da zadovolji određenu spratnost. Da bi Opština ispunila tu svoju obavezu, morali smo da pristupimo izmjenama DUP-a”, rekao je Lalević, i optimistično najavio da očekuje da će se do sredine marta krenuti u izradu projektne dokumentacije za zgradu penzionera.

To je bilo prije smjene državne vlasti, a sada je DUP odobrila Vlada i sve je spremno za konačnu realizaciju.

U de­cem­bru 2008. go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o su­fi­nan­si­ra­nju stam­be­nog objek­ta za dvanaest stanova u Be­ra­na­ma za po­tre­be ko­ri­sni­ka pen­zi­je re­pu­blič­kog Fon­da PIO. Pot­pi­sni­ci tog ugo­vo­ra su bili ta­da­šnje Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Op­šti­na Be­ra­ne i Fond PIO.

Ugo­vo­rom su se sve tri stra­ne oba­ve­za­le da za re­a­li­za­ci­ju tog pro­jek­ta ulo­že po 120.000 eura. Opština je svoj dio trebalo da obezbijedi kroz plac i komunalnu infrastrukturu.

Ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja po­ka­zu­je da su Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i Fond PIO već u star­tu iz­mi­ri­li svoj dio oba­ve­za i upla­ti­li po 120.000 eura na ži­ro-ra­čun Op­šti­ne Be­ra­ne.

To po­tvr­đu­ju i iz lo­kal­ne upra­ve, ali is­ti­ču da im ni­je po­zna­to na šta je pret­hod­no op­štin­sko ru­ko­vod­stvo po­tro­ši­lo ta sred­stva.

Izvor: portal Vijesti

Povezane vijesti