Đake obučavali ljekari i farmaceuti, a ne nestručan kadar

Nakon provjere na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Berane, nijedno lice sa ovom stručnom spremom nije imalo položen stručni ispit. Da bi se nastavni proces odvijao nesmetano, angažovan je raspoloživi kadar – navode u Ministarstvu

Iako je Prosvjetna inspekcija tvrdila da je u Srednjoj medicinskoj školi „Dr Branko Zogović“ u Beranama angažovano deset nastavnika koji ne posjeduju licence za rad, u Ministarstvu prosvjete objašnjavaju da nije riječ o nestručnom kadru, da su u pitanju doktori medicine, farmaceuti i svršeni visokoškolci koji su angažovani kako bi se nastavni proces u školi obavljao nesmetano.

Prosvjetni inspektor Nijaz Mujević obavio je inspekcijski nadzor u SMŠ u Beranama 13. juna po inicijativi građana upućenoj krajem maja da se provjeri da li zaposleni imaju licence, zatim stručne ispite, da li su od 2008. godine nostrifikovane diplome, da li svi imaju ugovore o radu, te da li su svi prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

Prosvjetni inspektor Mujević je utvrdio da svi zaposleni na neodređeno vrijeme imaju adekvatnu stručnu spremu, stručni ispit, licencu za rad i imaju ugovore o radu, kao i da su svi prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

Nalazom je utvrdio da troje angažovanih na određeno vrijeme, a kako je Pobjedi rečeno u Ministarstvu prosvjete, na radnom mjestu – nastavnik praktičnog obrazovanja, imaju adekvatnu stručnu spremu, ali da nemaju položen stručni ispit i licencu.

Naime, radi se o licima koja imaju završenu Visoku medicinsku školu, ali zbog prirode posla nijesu do sada radili u školi. Izmjenom Zakona o stručnom obrazovanju, kada je smanjena norma časova sa 24 na 20 časova, stvorili su se uslovi za angažovanje ovih lica – kažu u Ministarstvu.

Kako dodaju, da bi nastavnik polagao stručni ispit i stekao licencu za rad potrebno je ili stručno osposobljavanje u trajanju od devet mjeseci ili godina radnog iskustva u nastavi.

Zato nijesu imali licencu. Nakon provjere na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Berane, nijedno lice sa ovom stručnom spremom nije imalo položen stručni ispit. Da bi se nastavni proces odvijao nesmetano, angažovan je raspoloživi kadar – navode u Ministarstvu.

U nalazu inspektora piše da je osim tri nastavnika praktične nastave koji su angažovani na određeno vrijeme, angažovano još sedam lica na osnovu ugovora o dopunskom radu, koji takođe nemaju položen stručni ispit, odnosno ne posjeduju licencu za rad na period od 30 dana, shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju.

Iz Ministarstva prosvjete Pobjedi je saopšteno da su ovih sedam angažovanih lica doktori medicine koji su zaposleni na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja ,,Nika Labović“, Opštoj bolnici Berane i apotekama na teritoriji opštine Berane.

Sa školom imaju zaključene ugovore o dopunskom radu na određeno vrijeme. Zbog specifičnosti posla u Medicinskoj školi i profila kadra koji može obavljati poslove nastavnika stručnih predmeta, škola je prinuđena da na ovaj način organizuje nastavu. Osam ljekara koji rade više godina u školi, imaju položen stručni ispit i licencu za rad, ali to je nedovoljan broj da bi pokrili sve nastavne predmete – kažu u Ministarstvu.

Iz tog resora navode da će angažovani doktori medicine, farmaceuti i nastavnici praktičnog obrazovanja polagati stručne ispite kada se Zakonom steknu predviđeni uslovi.

U nalazu inspektora piše i da se SMŠ u Beranama više puta obraćala nekadašnjem Ministarstvu prosvjete, kulture i sporta zahtjevima za davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa, za popunu radnih mjesta za koja su angažovana gore navedena lica, na koje nijesu dobili odgovor do dana vršenja inspekcijskog nadzora.

– Shodno navedenom, prosvjetni inspektor konstatuje da je škola preduzela sve mjere za popunu gore navedenih radnih mjesta u skladu sa pozitivnim propisima. Na osnovu navoda iz predmetne inicijative uvidom u personalne dosjee konstatovano je da nema zapošljenih nakon 2008. godine koji nemaju nostrifikovane diplome – navodi se u nalazu inspektora Mujevića.

Slična situacija ovoj u SMŠ u Beranama, zabilježena je u aprilu ove godine i u bjelopoljskoj Srednjoj stručnoj školi gdje je inspekcija ustanovila da 18 nastavnika nema licence ili adekvatne diplome za određene predmete.

Kako je tada za Pobjedu objasnio direktor te ustanove Vidran Kljajević, slično stanje je u 80 odsto škola u Crnoj Gori.

On je tada ukazao i na problem nedostatka nastavnog kadra iz matematike, zbog čega dolazi do situacija da taj predmet predaju ekonomisti, fizičari, inženjeri, ali se onda tretiraju kao nastavni kadar sa neadekvatnom diplomom.

– Nalazimo rješenja takva kakva možemo. To se zove nestručno zastupljena nastava. Toga će biti i sljedećih 10 i 15 godina sigurno – kazao je tada Kljajević.

Na ovaj problem, koji postoji u više crnogorskih škola, ukazivali su i stručnjaci na okruglom stolu koji je održan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Tada je rečeno da u školama radi 478 profesora koji predaju matematiku, od čega je njih 163 nestručno. Tačnije, na tom predmetu angažovani su apsolventi, inženjeri, ekonomisti, učitelji, profesori engleskog…

Povezane vijesti