DRUGO NEGATIVNO MIŠLJENJE DRI BIVŠOJ VLADI

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti prošlogodišnjeg završnog računa državnog budžeta Vlade jer je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu svoje poslovanje u potpunosti uskladile sa zakonima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

➡️Ova revizija se odnosi na period rada bivše Vlade kojom je rukovodio bivši premijer i aktuelni poslanik DPS-a Duško MArković.

➡️Vrhovna revizija je dala negativno mišljenje na reviziju pravilnosti završnog računa i za 2019. godinu.

Za finansijsko poslovanje u 2020. godini dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, a ista ocjena je bila iza 2019. godinu

„DRI kreće pažnju da je finansijskom revizijom utvrđeno da ostale prihode u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu treba uvećati u iznosu od 76.857,64€, za isti iznos smanjiti primitke od prodaje imovine i korigovati gotovinski deficit, tako da iznosi 426.075.413,22€. Istovremeno, revizijom je utvrđeno da je potrebno umanjiti neto povećanje neizmirenih obaveza u iznosu od 89.151,50€ i shodno tome, koriguje se modifikovani gotovinski deficit na iznos 440.237.421,25€. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Državni trezor nije u potpunosti uskladilo vođenje Glavne knjige trezora sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština. Isto tako, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja kroz sistem Glavne knjige trezora nije u cjelosti obezbijedilo evidenciju stanja finansijske imovine (klasa1), kao ni evidenciju obaveza (klasa2) u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština“,navodi DRI.

U Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu, DRI je dala sedamdeset četiri (74) preporuke, od čega je sedam sistemskih preporuka:

1) Skupština da razmotri mogućnost da godišnjim zakonom o budžetu uvede normu kojom se zabranjuje preusmjeravanje sredstava sa pozicije kamata na druge izdatke.

2) Imajući u vidu da je način finansiranja JP „Morsko dobro“, Veterinarske komore i veterinarskih ambulanti i Fonda za zaštitu životne sredine doo utvrđen i usklađen sa zakonima, predlaže se da nadležna ministarstva preispitaju postojeća zakonska rješenja i razmotre mogućnost da se navedena pravna lica, koja su dio sistema finansiranja po osnovu javnih prihoda, finansiraju kroz sistem budžeta Crne Gore.

3) Potrošačke jedinice su dužne da u zakonom predviđenom roku plaćaju dospjele obaveze nastale po osnovu sudskih presuda, sudskih rješenja i rješenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova u cilju izbjegavanja nastanka dodatnih troškova prinudnog izvršenja.

4) Preporučuje se da sve potrošačke jedinice, prilikom planiranja budžeta, obezbijede usaglašeno stanje neizmirenih obaveza sa Zaštitnikom imovinsko – pravnih interesa Crne Gore i isto prezentiraju Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

5) Potrošačke jedinice su dužne da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, a u cilju izbjegavanja nastanka dodatnih troškova prinudnog izvršenja po osnovu sudskih presuda, sudskih rješenja i rješenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova planiraju sredstva kojima će se izvršavati ove obaveze u zakonom utvrđenom roku.

6) DRI skreće pažnju da je potrebno da predlagači zakona usaglašavaju nomenklaturu prihoda sa njihovom ekonomskom suštinom.

7) Državna revizorska institucija skreće pažnju na član 43 stav 3 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti gdje treba preispitati hijerarhiju nadležnosti u vezi korišćenja sredstava stalne i tekuće rezerve

Povezane vijesti

Pretežno sunčano, do 28 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, a najviša temperatura vazduha iznosiće 28 stepeni. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne