Istorija se ponavlja!? Milojko, novi Milo?

Tokom predizborne kampanje 1997. godine politički protivnici su iznosili jasne dokaze da je predsjednički kandidat Milo Đukanović korumpiran i da učestvuje u niz kriminalnih radnji…a onda je kao takav vladao 25. godina…

Za svaku izgovorenu riječ Milojka Spajića postoji argumentovani demant. Loša škola DPS sistema, a onda nije ni čudno što ga već povezuju sa dugogodišnjim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem..

Predugovorom se zasniva jedna privremena veza između lica koja ga zaključuju, jer je njegov cilj postignut čim glavni ugovor bude zaključen. To znači da se zaključivanjem glavnog ugovora ispunjava predugovor.

Da bi predugovor obavezivao na zaključivanje glavnog ugovora, neophodno je da ugovorne strane u predugovoru odrede bitne sastojke glavnog ugovora (čl. 45. st. 3. ZOO). One obično određuju i rok za zaključenje glavnog ugovora.

Milojko Spajić je gostujući u emisiji “Argumenti“ na RTCG iznio niz neistina oko kupovine i prodaje stana, pokazujući, kao dokaz predugovor o prodaji koji pritom ne ispunjava zakonom propisane uslove za zaključivanje jednog zapisa od strane mjesno nadležnog Javnog beležnika u Beogradu. A onda i preokret u promjenu vlasnika na navedenoj nepokretnosti samo četiri dana nakon što je objavljeno da ima nekretnine koje nije prijavio….

Kod prenosa nepokretnosti, a na osnovu priloženog Predugovora o kupoprodaji nepokretnosti u G listu Lista nepokretnosti upisuje se kao službena zabilježba da je na određenoj nepokretnosti u postupku prenos prava svojine.   „Dokaz“ Predugovor o prodaji stana i garažnog mjesta u zgradi, koja će se tek graditi na datoj lokaciji po navedenoj građevinskoj dozvoli, a u kojem predugovoru je izostavljena clausula intabulandi investitora Beograd na vodi, znači da u momentu zaključenja predugovora Milojko i nije vlasnik nepokretnosti koju „prodaje“.

Naime, prilikom zaključivanja Predugovora o kupoprodaji, prenos nepokretnosti nije moguć dok se ne steknu zakonski uslovi za zaključivanje tzv. glavnog Ugovora.

Mickej sve vrijeme od svog pojavljivanja omalovažava građane Crne Gore, konstantno plasirajući priču koja je opštepoznata kao neistina. Zašto? Prepisaćemo to što je Milojko dugo vremena proveo van teritorije naše države ili tome što su te DPS mahinacije postale opštepoznate već u periodu kada je on napustio Crnu Goru.

Da se vratimo na prikazani „dokazni“ predugovor… Ako je neko vidio jedan notarski zapis shvatiće da je ono što Spajić prilaže kao predugovor, daleko od toga. Svaki notar/javni bjeležnik će se uvrijediti prvo zbog nepoštovanja forme kojoj se zakonski teži, a onda i probijanja svih zakonskih rokova od zaključivanja predugovora do glavnog ugovora.

Zakonom se jasno navodi „Ako notarski akt sadrži više stranica one se označavaju rednim brojem i brojem akta. Sve stranice moraju biti prošivene jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pečatom notara.“

Foto: tviter

I dalje „Ako notarski akt ima više stranica svaku stranicu izvornika parafiraju notar i stranke.“ Na priloženim „dokazima“ od strane Milojka Spajića ne vidimo ništa od navedenog. Stoga, bilo bi poželjno da Milojko, ukoliko govori istinu, priloži Glavni ugovor, sa svim zakonskim propisima. U suprotnom, Specijalno državno tužilaštvo neka pokrene postupak za utvrđivanje istinitosti navedenog.

Foto: tviter

Kako Spajić dalje ističe, da je katastar u Srbiji kupovinu zabilježio dvije godine kasnije (29.12.2022. godine), a procedura u katastru u Srbiji ipak je nešto drugačija – Katastar u Srbiji je digitalizovan što znači da automatski upisuje u elektronskoj bazi i rješavaju se po listi prioriteta koja ne smije biti preskočena (ako se prvo podnese zahtjev o ostavini, a nakon njega o poklonu, mora ostavina da se riješi, upiše, pa tek postupati po zahtjevu npr. ugovor o poklonu), što bi značilo da katastar prvo rješava zahtjev za kupovinu nepokretnosti (u konkretnom slučaju), a zatim zahtjev o prodaji te nepokretnosti.

Onda se Spajić mora demantovati i u dijelu cijene prodate nepokretnosti, ako imamo u vidu da je kvadrat stana u Beogradu na vodi od 6000 do 12000€, a prilikom stupanja na dužnost ministra finansija ASK-u je prijavio ušteđevinu od 200.000,00€, znači da je ostatak novca od „prodate“ nepokretnosti sakrio, što ga poziva na odgovornost? Ili istu nije prodao?

Na sve ovo dolazi do brzog preokreta u promjenu vlasnika na navedenoj nepokretnosti.

Do promjene u Katastru Srbije, dana 30. januara 2023. godine upisan je Spajić – i zabilježba da je podnijet zahjev za promjenu upisa 27.12.2022. godine ( samo četiri dana nakon što je objavljeno da ima nekretnine koje nije prijavio).

Dana 05. februara 2023. godine, dan nakon javnog objavljivanja dokumentacije, u katastru se kao vlasnik pojavljuje njegova vanbračna supruga Vesna, gdje ne postoji  zabilježba od 27.12.202. godine.

Ovo znači da je do zahtjeva za upis promjena vlasništva došlo nakon objavljivanja inicijalnih informacija o imovini od 22. decembra 2022. godine.

Za svaku izgovorenu riječ Milojka Spajića postoji argumentovani demant. Loša škola DPS sistema, a onda nije ni čudno što ga već povezuju sa dugogodišnjim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem

Tokom predizborne kampanje 1997. godine politički protivnici su iznosili jasne dokaze da je predsjednički kandidat Milo Đukanović korumpiran i da učestvuje u niz kriminalnih radnji…a onda je kao takav vladao 25. godina…

Nastaviće se….

Povezane vijesti