Po praksi DPS-a – Krivokapić taji šta priča s ministrima

Stepen tajnosti tonskog zapisa od 2012. do 2016. bio je “interno”, kada ga je Duško Marković promijenio u “povjerljivo”, to je u decembru uradio i odlazeći premijer. Riječ je o još jednom dokazu koliko je odlazeća Vlada bila nespremna i nesposobna da napravi otklon od prakse skrivanja informacija koju je 30 godina baštinio DPS, poručio Dejan Milovac iz MANS-a

Vlada Zdravka Krivokapića krajem decembra prošle godine produžila je na još pet godina stepen tajnosti “povjerljivo” za tonske zapise sa sjednica.

To stoji u odgovoru ovlašćenog lica za Generalni sekretarijat Vlade Nikole Kandića na zahtjev Mreže za afirmisanje nevladinog sektora (MANS), kojim su tražili zapisnik i tonski zapis sa 51. sjednice. Na toj sjednici, između ostalog, razmatrana je i koncesija za kamenolom Platac.

”Djelimično se usvaja zahtjev za pristup informacijama, pa se dozvoljava pristup kopiji zapisnika sa 51. sjednice Vlade, održane 16.12.2021. Odbija se dio zahtjeva za pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora broj 138746, kojim je tražena dostava tonskog zapisa sa 51. sjednice Vlade održane 16.1.2021 godine”, navodi se u dopisu koji potpisuje Kandić.

U obrazloženju odluke stoji da je Vlada internim proglasila dio zapisnika koji se odnosi na tri tačke označene stepenom tajnosti interno.

Kad je u pitanju tonski zapis, Kandić ističe da je, shodno Zakonu o tajnosti podataka, ta informacijama bila označen stepenom tajnosti interno od 30. januara 2012. godine.

Vlada Duška Markovića je, navodi Kandić u obrazloženju, krajem decembra 2016. sa oznake tajnosti “interno”, tonske zapise sjednica stavila pod oznaku “povjerljivo”.

”Rješenjem predsjednika Vlade broj 08-3297/2 od 29.12.2016. izvršena je promjena stepena tajnosti tonskih zapisa sa sjednica Vlade iz stepena ‘interno’ u stepen ‘povjerljivo’. Rješenjem predsjednika Vlade 01-6391 od 27.12.2021. tonskim zapisima sjednica Vlade koji su rješenjem broj 08-3297/2 od 29.12.2016. označeni stepenom tajnosti ‘povrjerljivo’, produžen je rok tajnosti za pet godina”, stoji u obrazloženju Kandića.

On se poziva na “test štetnosti” rađen krajem 2016. godine.

”Nakon sprovedenog testa štetnosti 28.12.2016. godine, ovaj organ je utvrdio da bi dostupnost zapisa o raspravi sa sjednica Vlade imalo štetne posljedice za vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore, jer rasprava i razmjena mišljenja radi utvrđivanja stavova ne sadrže podatke koji čine provlađujući javni interes za objavljivanje informacije ili njenog dijela u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama. Tonski zapis ne proizvodi pravna i druga dejstva prema građanima, već to svojstvo imaju dokumenti, koji se, osim onih označenih stepenom tajnosti, javno objavljuju, pa se ograničavanjem pristupa tonskom zapisu sa sjednice Vlade ne utiče na ostvarivanje prava javnosti iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama da zna podatke koji su joj potrebni u vršenju demokratske kontrole rada Vlade…”, obrazložio je Kandić.

Direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac poručuje da je riječ “nažalost o još jednom dokazu koliko je odlazeća Vlada bila nespremna i nesposobna da napravi otklon od prakse skrivanja informacija koju je 30 godina baštinila Demokratska partija socijalista (DPS).

”Podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je premijer Zdravko Krivokapić krajem prošle godine produžio važenje odluke njegovog prethodnika Duška Markovića o stavljanju oznake povjerljivo na tonske zapisnike sa sjednica Vlade. Ovaj odgovor MANS je dobio za sjednicu na kojoj je razmatrana i na kraju usvojena odluka o raspisivanju javnog poziva za koncesiju za kamenolom ‘Platac’ u trajanju od 30 godina koja je na kraju suprotno zakonu dodijeljena kompaniji u vlasništvu porodice predsjednika budvanske Opštine Marka Bata Carevića. Tako je, uprkos obećanjima, nastavljeno sa praksom netransparentnosti koja je posebno problematična u slučajevima kada se donose odluke o raspolaganju državnom imovinom na duži vremenski period, kakve su one o koncesijama”.

Tajnost i za suzbijanje vršnjačkog nasilja i remedijaciju brodogradilišta Bijela

Oznakom tajnosti interno u zapisniku sa 51. sjednice Vlade dostavljenom MANS-u, stepenom tajnosti interno označene su tri tačke – 18, 32. i 54.

”Napomena: izvršeno brisanje redova saglasno članu 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, piše u obrazloženju.

Radi se o tačkama “Informacija o pružanju usluga telekomunikacionih linkova za potrebe državnih organa i organa državne uprave”, “Završni izvještaj o sprovođenju Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori sa Akcionim planom od 2019. do 2021.” i “Infromacija o izvođenju radova na remedijaciji tla lokacije brodogradilišta Bijela”.

Postavlja se pitanje zašto su te tačke označene stepenom tajnosti interno.

Izvor: Vijesti

Povezane vijesti