Obradović: Zakonom o radu trudnice i porodilje u Crnoj Gori zaštićene od otkaza

U crnogorskom zakonodavstvu postoji niz odredbi koje za cilj imaju zaštitu žena u periodu trudnoće i nakon porođaja, a one najvažnije dio su novog Zakona o radu, čijim se stupanjem na snagu 2019. godine ova kategorija zaposlenih potpuno zaštitila, poručio je advokat Filip Obradović.

U intervjuu za emisiju “Besplatni pravni savjeti”, advokat Obradović je istakao da trudnoća ne može da bude smetnja za zaključenje ugovora o radu, a poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu trudnoj zaposlenoj ili zaposlenoj za vrijeme korištenja prava na porodiljsko ili roditeljsko osustvo.

Stupanjem Zakona o radu krajem 2019. godine i njegovim kasnijim izmjenama konačno se stalo u zaštitu zaposlenih žena koje su trudne ili koje planiraju trudnoću. Njime je jasno definisano da poslodavac ni na koji način ne može da odbije da zaključi ugovor sa trudnicom, niti može da odbije  zaključenje ugovora zbog rođenja ili dojenja djeteta, kao ni da ponudi izmjenu ugovora pod nekim nepovoljnijim usloviima. Što se tiče zaštite o prestanku radnog odnosa, poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu trudnoj zaposlenoj ili zaposlenoj za vrijeme korištenja prava na porodiljsko ili roditeljsko odsustvo. Ipak, postoje određeni slučajevi kada je to moguće, ali obično se radi o nekim težim povredama koje su propisane Zakonom o radu”, saopštio je Obradović.

Novim Zakonom o radu, kako je pojasnio, jasno je propisano da se radni odnos produžava zaposlenom kome  ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u toku trudnoće, ili u toku korišćenja prijevremene spriječenosti za rad po osnovu održavanja trudnoće, porodiljskog ili roditeljskog odsustva.

Raniji zakon nije to precizno odredio, pa je samim istekom tog ugovora na određeno vrijeme,  prestajo i radni odnos trudnici ili porodilji. Zato se ovim novim zakonom upravo štiti žena, jer joj se ugovor produžava sve dok traje pravo na trudničko ili porodiljsko bolovanje, a da li će se on produžiti kasnije zavisi od poslodavca i zaposlene. Dakle, na primjeru pojašnjeno, ukoliko imate zaključen ugovor na šest mjeseci koji ističe za vrijeme korištenja porodiljskog, taj ugovor ne prestaje sve do isteka korištenja tog prava”, kazao je advokat.

Napomenuo je i da je Zakonom o radu zabranjen noćni rad trudnoj zaposlenoj ili zaposlenoj koja je nedavno rodila, kao i zaposlenoj koja doji.

Trudna zaposlena žena koja ima dijete mlađe od tri godine ne može da radi prekovremeno, niti noću. To su već imperativne norme. Takođe, zaposlena žena ima pravo na pauzu radi dojenja i ta pauza može da se vrši dvokratno ili u jednom trajanju”, dodao je Obradović.

Saopštio je i da zaposleni mogu da koriste porodiljsko odsustvo devedeset osam dana, od kojih je dvadeset osam dana prije planiranog datuma porođaja, a sedamdeset dana nakon rođenja djeteta.

Ovo porodiljsko odsustvo mogu da koriste oba roditelja istovremeno, ako je rođeno dvoje ili više djece”, rekao je advokat.

Što se tiče roditeljskog odsustva, on je pojasnio da se koristi zbog njege i staranja, te da traje 365 dana, a nastupa da teče nakon porodiljskog odsustva.

Dešava se da zaposlena žena koristi porodiljsko, ali kasnije želi da radi i da sačuva radno mjesto, da se karijerno ostvari, pa to odsustvo prenese na svog supruga. Ipak, u Crnoj Gori očevi ne koriste tako često porodiljsko odeustvo,  to je izgleda i pitanje mentaliteta, ali zakon to pravo prepoznaje i daje jednaka prava i majci i ocu na mogućnost njegovog korišćenja”, naglasio je Obradović.

Iako domaće zakonodavstvo štiti trudnice i porodilje, žene su i dalje u strahu da će zbog trudnoće ostati bez posla, a u slučaju eventualnog otkaza, advokat Obradović je poručio da se obrate prvenstveno Agenciji za mirno rješavanje sporova.

Ukoliko se pred Agencijom ne riješi spor na zadovoljstvo obje strane, onda ostaje zaštita pred sudovima, a  radni sporovi su propisani kao hitni postupci, brzo se zakazuju ročišta, ali taj postupak,  od dana podnošenja tužbe do pravosnažne odluke, obično traje šest mjeseci”, dodao je advokat Obradović.

(Radio Bijelo Polje)

Povezane vijesti