OGLASILI SE IZ FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVODOM NETAČNIH NAVODA „VIJESTI“

Povodom teksta – „Pacijente za iste usluge šalju u dvije turske klinike“ koji je objavljen u „Vijestima“ 10. septembra, a u kojem se između ostalog navodi da je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore navodno zaključio štetan i bespotreban Ugovor o poslovnoj saradnji sa LIV klinikom, iz Fonda za zdravstveno osiguranje su reagovali.

Reagovanje prenosimo u cjelosti.

”Povodom tendencioznih tvrdnji koje su objavljene u petak 10. septembra u „Vijestima“ da je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore navodno zaključio štetan i bespotreban Ugovor o poslovnoj saradnji sa LIV klinikom, radi istinitog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće: Iznijete tvrdnje nemaju nikakvog utemeljenja u realnosti. Naprotiv.

Kako ne bi ostavili prostora različitim interpretacijama dužni smo da prije svega upoznamo cjelokupnu javnost sa činjenicama vezanim za način ugovaranja i razloge zbog kojih je uspostavljena saradnja sa ovom klinikom.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da za zdravstvene usluge koje ne mogu da obezbijede davaoci zdravstvenih usluga u Crnoj Gori sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje ima zaključene ugovore, Fond neposredno zaključuje ugovor sa zdravstvenom ustanovom van Crne Gore, uz saglasnost Ministarstva zdravlja. Opšte je poznata činjenica da je u skladu sa potrebama koje je iskazao zdravstveni sistem Crne Gore, a koje su deficitarne već duži niz godina Fond ima zaključene ugovore sa klinikama kako u državama u okruženju tako i sa klinikama iz Njamačke, Italije i Turske.

Najveći broj ovih ugovora odnosi se na najreferentnije i specijalizovane zdravstvene ustanove Republike Srbije, u koje se upućuju osigurana lica, za liječenja koja se ne mogu obaviti u našem zdravstvenom sistemu.

Ugovori sa drugim inostranim zdravstvenim ustanovama (Turska, Njamačka, Italija) zaključeni su na predlog određenih klinika Kliničkog centra, ili na osnovu ponude samih zdravstvenih ustanova, te procjene da su ponuđene usluge koje se ne pružaju u Crnoj Gori, a za koje postoji potreba za upućivanjem osiguranih lica na te vrste liječenja.

Ugovor o poslovnoj saradnji sa LIV klinikom zaključen je u skladu sa zakonom, za usluge koje zdravsteveni sistem Crne Gore ne obezbjeđuje, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva zdravlja. Po ovom, kao i po drugim pitanjima vezanim za kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite pacijentima odnosno osiguranicima, postoji apsolutno saglasje između Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja. Da je to tako potvrđuju rezultati rada u brojnim oblastima, a navešćemo samo neke: donošenja nove liste lijekova, kovid potvrda, ugovaranja odnosa sa privatnim apotekama, ugovaranja odnosa sa ustanovama van mreže zdravstvenih ustanova i dr.

Prevashodno vođeni potrebama za kvalitetnim zbrinjavanjem naših osiguranika, a tek nakon toga i ekonomskim faktorom koji je takođe bitan, mišljenja smo da je sklapanje ugovora sa klinikom LIV opravdano. Smatramo ovu temu izuzetno bitnom i nedopustivo je da se u javnosti spekuliše oko ekonomske opravdanosti za sklapanje ovog ugovora, posebno ako se ima u vidu da su ponuđene cijene usluga u ovoj klinici niže u prosjeku od 50 do 20.000 eura u odnosu na ostale klinike sa kojima smo do tog momenta imali zaključene ugovore.

Saglasno odredbama Pravilnika o načinu i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje van Crne Gore, nadležni konzilijumi Kliničkog centra Crne Gore predlažu upućivanje osiguranih lica na liječenje, predlažu način i vrstu liječenja, zdravstvenu ustanovu, predlažu prevozno sredstvo za vrijeme putovanja i daju predlog za pratioca osiguranom licu. Sklapanje ovog ugovora nije uslovilo prekid saradnje sa bilo kojom klinikom koja je u ugovornom odnosu sa Fondom, već je samo proširilo mogućnosti ljekarima i ljekarskim komisijama da svoje pacijente na osnovu medicinski indikacija upućuju u kliniku koja je najadekvatnija za njihovo liječenje.

Fond za zdravstveno osiguranje je u postupku zaključivanja ugovora ispoštovao zakonsku proceduru, javno i transparentno završio postupak vezan za ugovaranje bez namjere da nanese štetu bilo kom pojedincu ili bilo kojoj instituciji u zemlji i inostranstvu. Fond je opredijeljen da kroz svoj rad doprinese unapređenju zdravstvene zaštite, kako bi se svim građanima omogućili uslovi za liječenje po standardima koji su dostojni čovjeka u 21. vijeku”, zaključili su iz Fonda.

Povezane vijesti