OPŠTINA BERANE STIPENDIRA NAJBOLJE STUDENTE

Opština Berane će u školskoj 2021/2022. godini, stipendirati 20 studenata osnovnih i pet studenata postdiplomskih studija.

➡️Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tačnije do 30. septembra.⬅️

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija na koji pravo učešća mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama koji su državljani Crne Gore i imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa. Za prijavu je neophodno da imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studiranja i da nijesu u radnom odnosu.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte; potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama; potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina; potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija i potvrdu o prebivalištu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, ul. IV. Crnogorske brigade br. 1, sa naznakom “Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima”.

?️Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.?️

Povezane vijesti