Planom za ovu godinu: Od korišćenja šuma u državnu kasu ide 12 miliona

U dokumentu piše i da ukupna drvna zapremina koja može biti predmet korišćenja u 2023. godini iznosi 675.994 metra kubna bruto drvne zapremine, odnosno u državnim šumama 401.822 kubika, a u privatnim šumama 274.172 kubika

Programom gazdovanja šumama za 2023. godinu, po svim vidovima korišćenja šuma, planirani su prihodi od 12.292.938,70 eura. Program sublimira mjere predviđene dugoročnim planovima gazdovanja šumama koje su planirane za realizaciju u 2023. godini, mjere na uzgoju, zaštiti i korišćenju šuma, kao i na izgradnji i održavanju šumske infrastrukture.

Direktni pozitivni uticaji na privredu ogledaju se u snabdijevanju sirovinom za proizvodnju drvoprerađivačke industrije, dok će se građanima omogućiti snabdijevanje ogrevnim i drugim drvetom. Ovim programom, koјi јe Vlada usvoјila na poslednjoј sјednici, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem njihove biološke i pejzažne raznovrsnosti, kao i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine. Ove godine se od prodaje drveta planira prihod od 9.873.774, od količina iz 2021. 507.969, a iz 2022. godine 60.113,50 eura.

– Za realizaciju programa budžetom za 2023. godinu planirano je 5.995.946 eura, a implementacijom bi planirani prihod u budžetu iznosio 12.292.938 eura – navodi se u programu.

Prema tom dokumentu, u skladu sa važećim programima gazdovanja šumama za gazdinske jedinice i planovima gazdovanja za privatne šume, ukupna drvna zapremina koja može biti predmet korišćenja u 2023. godini iznosi 675.994 metra kubna bruto drvne zapremine, odnosno u državnim šumama 401.822 kubika, a u privatnim šumama 274.172 kubika. U ovu količinu uključena je drvna zapremina koju je Uprava za gazdovanje šumama i lovištima planirala za korišćenje putem prodaje drveta u dubećem stanju, 281.525 metara kubnih – piše u programu.

Lokalnim samoupravama 70 odsto prihoda

U dokumentu se navodi da 70 odsto od naknada za korišćenje šuma, shodno Zakonu o finansiranju lokalnih uprava, pripada opštinama na čijoj teritoriji se šume koriste.

– Lokalne uprave nemaju zakonsku obavezu da sredstva koja dobiju po tom osnovu vrate u šume na način što bi finansirali neku aktivnost na gazdovanju šumama. Iz navedenog proizilazi zaključak da je finansiranje sektora šumarstva neodrživo iz razloga što su primici budžeta države manji od rashoda, sa jedne strane, dok, sa druge strane, nedostaju mjere koje se moraju preduzeti da bismo mogli izvesti zaključak da se održivo gazduje šumama, koje su povjerene na upravljanje Upravi za gazdovanje šumama i lovištima – piše u dokumentu.

U dokumentu se dalje navodi da postoјi određena količina drveta u dubećem stanju koјa јe ostala iz prethodne dviјe godine.

– Drvna zapremina koja je bila predmet prodaje drveta u dubećem stanju za 2021. i 2022. godinu iznosi 39.388 kubika. Drvna zapremina koju u okviru sanitarna sječe iznosi 4.122 kubika, zapremina za snabdijevanje stanovništva u ruralnom području iz državnih šuma 76.787 kubika, a drvna zapremina koju je Uprava planirala za korišćenje šuma u privatnom vlasništvu iznosi 274.172 kubika – precizirano јe u programu.

Kada јe riјeč o drugim stvarima, ukupno planirani prihodi po osnovu korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda iznose 80.000 eura, dok plan prihoda od upravljanja lovištima posebne namjene iznosi 8.100 eura.

Dokumentom јe predviđeno da se sve aktivnosti predviđene za 2023. godinu realizuјu u punom kapacitetu.

– Budžetom za 2023. godinu obezbijeđena su sredstva za finansiranje izrade navedenih programa i plaćanje obaveza po aktivnim ugovorima za izradu programa gazdovanja šumama iz 2022. godine. Budući da se realizacija ugovorenih poslova ne ugovara na period od 18 mjeseci, očekivani ukupni troškovi za finansiranje svih ovih aktivnosti iznosi 670.000 eura – navodi se u programu za ovu godinu

Povezane vijesti

BiH: Pronađen kokain u paketima banana

Kokain su juče prilikom rada u skladištu pronašli u paketima banana radnici te odmah obavijestili svoga šefa, koji je pozvao vlasnika firme U Širokom Brijegu,