Preporod zdravstvenog sistema za vrijeme ministra Šćekića – “Djela, ne riječi”

Na novoimenovanom ministru je da nastavi sa odmaklim reformama i da izbjegne centre moći unutar i van zdravstvenog sistema koji ne žele preporod javnog zdravstva ili ga žele za svoje lične interese

Povećanje plata medicinskom i nemedicinskom osoblju, usavršavanje medicinskog kadra, veliki broj specijalizacija i subspecijalizacija, početak izgradnje klinika, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova, usvajanje krovnog zakona, strategije, briga o pacijentima i stvaranje najboljih uslova za rad zdravstvenim radnicima, sve to obilježilo je period od maja 2022. godine do novembra 2023. godine, kada je Ministarstvom zdravlja rukovodio ministar Dragoslav Šćekić

 “Nikada niko nije uradio za zdravstveni sistem koliko je urađeno za ovih godinu dana”, bio je jedan od komentara u maju 2023. godine, kada je predstavljeno godinu dana rada Ministarstva zdravlja, odnosno godinu dana rada ministra Dragoslava Šćekića.

“Djela, ne riječi”

Foto: Ministarstvo zdravlja

Presjek stanja za period od maja 2023. godine do 31. oktobra 2023. godine, nam to i pokazuje.

Zaustavljen odlazak ljekara iz javnog zdravstva

Kontinuirano se radilo na izgradnji svih kapaciteta kako bi se uslovi rada i života naših zdravstvenih radnika poboljšali, a naš javni zdravstveni sistem postao je primamljiv za ljekare, kako iz naše države, tako i iz okruženja. Kao dokaz ovim navodima imamo povećan broj ljekara u javnom zdravstvenom sistemu, te ove godine imamo 1969 ljekara koji čine dio našeg javnog zdravstvenog sistema

U 2022. godini 1887 ljekara činilo je javni zdravstveni sistem, dok je samo godinu dana ranije taj broj bio za 14 ljekara manje, odnosno u septembru 2021. godine 1873 ljekara činili su dio javnog zdravstvenog sistema, a što govori u prilog činjenici dobrog poslovanja rukovodstva na čelu sa ministrom Šćekićem, i zalaganja za građane i zdravstveni sistem menadžmenta pod rukovodstvom Ministarstva zdravlja.

Broj ljekara u javnom sektoru po godinama

– septembar 2021. godina – 1873 ljekara

– septembar 2022. godina – 1887 ljekara

– septembar 2023. godina – 1969 ljekara

U Crnoj Gori 40. godina nije izgrađena nijedna zdravstvena ustanova, ministar Šćekić prekinuo je tu praksu i na početku svog mandata započeo izgradnju tri klinike, i to:

 • Klinika za mentalno zdravlje

Radovi na izgradnji objekta započeti su krajem jula 2022.godine. Rok za realizaciju je 18 mjeseci. Ukupno ugovorena vrijednost projekta je 7.314.390,72 eura, sa PDV-om. Izgradnjom ovog objekta obezbjediće se savremeni uslovi za liječenje odraslih u ovoj oblasti. Prvi put u Crnoj Gori biće obezbijeđeno i odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju gdje će biti moguća hospitalizacija maloljetnih lica. Trenutni uslovi rada ljekara i pacijenata ne zadovoljava minimum uslova. Smanjiće se broj pacijenata koji se šalju u inostranstvo, najčečće su to bile ustanove iz država regiona. Zvanicno otvaranje klinike se ocekuje u I kvartalu 2024 godine. Nastaviti sa daljim pracenjem aktivnosti.

 • Izgradnja novog objekta za potrebe Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore – IPA projekat.

Postavljen kamen temeljac 27.10.2022.godine. Radovi su započeti 01.02.2023.godine. Rok za realizaciju je 18 mjeseci. Ugovoreni iznos za radove je 8.492.468,22 eura, dok za nadzor iznosi 340.600,54€.Izgradnjom ovih Klinika postiže se unapređenje infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta Kliničkog centra Crne Gore, kao i unapređenje ukupne zdravstvene zaštite stanovništva u borbi protiv zaraznih bolesti. Trenutni uslovi rada medicinskog osoblja i boravka pacijenata ne zadovoljavaju opšti minimum.  Projekat se finansira iz sredstava Evropske Unije. Zvanično otvaranje klinike se ocekuje u II kvartalu 2024 godine.

 • Radovi na izgradnji operativnog centra za vanredne situacije (EOC) i unaprijeđenje IT Sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama – IPA projekat

U prvom kvartalu 2023. godine su započeti radovi. Izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije i unapređenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama započeta 23.01.2023.godine. Rok za realizaciju je 12 mjeseci. Cilj projekta je jačanje kapaciteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore, kako bi efikasno odgovorilo na javno-zdravstvene potrebe za sva buduća izbijanja zaraznih bolesti u zemlji kroz izgradnju i opremanje Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim cetrom za vanredne situacije i unapredjenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama. Projekat se finansira iz sredstava Evropske Unije. Ugovoreni iznos za radove je 2.144.491,25€, dok je za nadzor 49.500,00€.

Pored početka gradnje klinika započeo je rekonstrukciju svih zdravstvenih objekata u Crnoj Gori:

Foto: Ministarstvo zdravlja
 • Adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija – IPA projekat

U prvom kvartalu 2023. godine je počela rekonstrukcija i opremanje i ujedno se prati realizacija, koja uključuje komunikaciju između projektanta, nadzora, izvođača radova, Ministarstva zdravlja i Uprave za kapitalne projekte.  Radovi u dvije od devet laboratorija su završeni, isporučena i instalirana oprema što je i obilježeno zvaničnim otvaranjem (Dom zdravlja Kotor i Specijalna bolnica u Brezoviku).Intezivno se odvijaju aktivnosti na izvođenju radova i u ostalim laboratorijama. Takođe, u toku je i isporuka i instalacija opreme. Rok za realizaciju je devet mjeseci. Cilj projekta je poboljšan kvalitet pružana usluga u mikrobiološkim laboratorijama kroz obezbjeđivanje adekvatne opreme i renoviranje relevantnih laboratorija do određenih standarda neophodnih za smještaj navedene opreme.Projekat se finansira iz sredstava Evropske Unije. Ugovoreni iznos za radove iznosi 1.191.479,82€, dok za nadzor iznosi 49.500,00€.Ugovoreni iznos za nabavku opreme je 839.864,00€.Postoji određeno kašnjenje u realizaciji usled loše projektne dokumentacije, međutim radovi će biti završeni do kraja 2023. godine.

Foto:Budim info
 • Rekonstrukcija Specijalne bolnice u Risnu

Ukupna vrijednosti  rekonstrukcije je 2.313.000,00 €, dok je rok za realizaciju 12 mjeseci. Organizovano je nekoliko sastanaka i postoje značajni izazovi u realizaciji u čijem rješavanju Ministarstvo ima ključnu ulogu. U toku je priprema Elaborata zaštite životne sredine i konzervatorskog projekta. Raspisian je i tender za nabavku opreme, procijenjene vrijednosti 556.600,00€ sa pdv-om, za koje nije završena procedura zbog uloženih žalbi ponuđača.Takođe, raspisan je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji internih saobraćajnica sa parkiralištima u sklopu objekta procijenjene vrijednosti 302.500,00€ sa PDV-om.

 • Sanacija objekta “Niko Miljanić” u Velimlju

Tender je raspisan i realizovan tokom 2022. godine. Zaključeni ugovori sa izvođačem radova na iznos od 109.009,61eura sa pdv-om. Tehnički rok završetka radova je tri mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Raspisana je tenderska procedura za ugovaranje dodatnih – nepredviđenih radova koji su neophodni za stavljanje ovog objekta u funkciju.

 • Dogradnja Doma zdravlja Ulcinj

Tender je raspisan tokom 2022.godine, a ugovor je potpisan početkom 2023.godine. Započeti radovi su obustavljeni zbog turističke sezone, kao i potrebe dodatnog projektovanja za izmještanje određenih vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

 • Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje bolnice Berane

Tokom 2022. godine raspisan je tender i potpisan ugovorza radove. U toku je izvođenje radova.

Foto: Ministarstvo zdravlja
 • Rekonstrukacija energetskog bloka i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore

Očekuje se početak radova. Obezbijeđeno je alternativno napajanje KCCG u toku realizacije – radova.

 • Rekonstrukcija objekta stare Dječije bolnice na Cetinju

Ministarstvo zdravlja je sa Prijestonicom Cetinje zaključilo Sporazum o saradnji, te je Prijestonica u saradnji sa OB Cetinje pokrenula aktivnosti na pripremi projektog zadatka, nakon čega će Ministarstvo zdravlja preuzeti realizaciju radova kroz Kapitalni budžet. U skladu sa zakonom kojim se definise izgradnja, Ministarstvo zaduženo za urbanizam raspisuje konkurs i u saradnji sa njima je donesena Odluka o raspisivanju konkurs, te će isti biti raspisan 09.11.2023.godine. Konkurs obuhvata izradu idejnog rješenja, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i tender za izgradnju.

 • Nabavka magnetne rezonance (2 kom.) i skenera (1 kom.)

Tender  jeraspisan tokom 2022. godine.  Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.930.000,00 eura.

Foto: Opšta bolnica Berane
 • Rekonstrukcija objekta Opšte bolnice Bijelo Polje

Raspisan je tender za izradu glavnog projekta tokom 2022 godine, izabrana firma i u toku su aktivnosti na pripremi idejnog rešenje i glavnog projekta, kao i njegove revizije. Nakon završetka revizije glavnog projekta, slijedi tender za rekonstrukciju.

 • Izgradnja objekta za potrebe proširenja Radiološke službe Opšte bolnice Berane
Opšta bolnica Berane, avgust 2022. Foto: Vlada Crne gore

Tokom 2022. godine raspisan je tender i ugovori su potpisani. Projekat se realizuje planiranom dinamikom. U toku je izvođenje radova.

 • Rekonstrukcija i dogradnja Centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece

Pripremljen je projektni zadatak od strane Kliničkog centra Crne Gore, koji je dostavljen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Očekuje se raspisivanje konkursa za idejno rješenje.U okviru navedenog projekta je planirano da se smjesti Banka humanog mlijeka, Banka ćelija i tkiva i premještanje Centra za neonatologiju.

 • Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju

Tender je raspisan tokom 2023. godine, očekuje se odluka o odabiru ponuđaca. Nakon odluke slijedi potpisivanje ugovora i isporuka vozila. Transfuziomobil neophodan za prikupljanje krvi na cijeloj teritoriji Crne Gore, čime će se omogućiti veća dostupnost krvi i veći obuhvat davaoca.

 • Adaptacija jedinica ZHMP Crne Gore u Budvi, Baru, Beranama i Nikšiću, Bijelom Polju

Tender je raspisan i u toku je. Očekuje se zainteresovanost građevinskih firmi za radove, izazovi su uvijek prisutni kada je u pitanju rekosntrukcija i adaptacija objekata na vise lokacija istovremeno.

 • Nabavka medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi

Tender je raspisan i u toku. Očekuje se zainteresovanost kompanija koje se bave nabavkom opreme,  izazovi su uvijek prisutni kada je u pitanju nabavka opreme i potencijalne žalbe ponuđača.

Budim info
 • Rekonstrukcije stare onkologije za potrebe PET CT centra sa Klinikom za hematologiju

U saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore pokrenute su aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije stare onkologije za potrebe PET CT centra sa Klinikom za hematologiju. Tender za izradu glavnog projekta raspisan je tokom 2023. godine, i potpisan je ugovor. Očekuje se priprema i revizija glavnog projekta. Nakon završetka ovog dijela, slijedi tender za izgradnju objekta. Nabavkom ovog aparata smanjiće se broj pacijenata koji se šalje u inostranstvo, s obzirom da ova procedura do sad nije rađena u Crnoj Gori, a samim tim i njihov komfor tokom tretmana kao i troškovi koji se izdvajaju za pratnju ovim pacijentima.

PROJEKTI ZA KOJE SU RASPISANI KONKURSI ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠENJE:

Foto: Ministarstvo zdravlja
 • Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima

Raspisan je konkurs za idejno rješenje od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Pobjedničko rješenje je izabrano, a u toku su završne aktivnosti na pripremi projektnog zadatka za glavni projekat, nako čega se očekuje raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta. Nastaviće se praćenje aktivnosti na realizaciji projekta sa posebnim fokusom na obezbjeđivanju sredstava od strane eminentnih finansijskih institutcija (CEB, EIB, emirati, WB). Traženi iznos za tri kapitalna projekta iznosi cca 100 miliona eura.

 • Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore

Raspisan je konkurs od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za idejno arhitektonsko resenja 25.jula 2023.godine. Rezultati konkursa objavljeni su 27.10.2023.godine. Nakon odabira pobjedničkog rešenja slijedi priprema projektnog zadatka za glavni projekat, nakon čega se očekuje  raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta. Nastaviće se praćenje aktivnosti na realizaciji projekta sa posebnim fokusom na obezbjeđivanju sredstava od strane eminentnih finansijskih institutcija (CEB, EIB, emirati, WB). Traženi iznos za tri kapitalna projekta iznosi cca 100 miliona eura.

 • Dom zdravlja City kvart

U toku su aktivnosti na realizaciji prekograničnog projekta PHASE ( Italija-Albanija-Crna Gora) za koji je rok realizacije produžen do kraja novembra 2023.godine. Kroz projekat je obezbijeđena značajna oprema za KCCG, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, kao i veliko prekogranično iskustvo sa Italijom i Albanijom na polju telemedicine.

Opšte bolnice u Kotoru i Beranama transformisane se u kliničko-bolničke centre

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 13.4.2023.godine, razmotrila je i usvojila Informaciju o promjeni statusa Opšte bolnice Berane u Kliničko-bolnički centar Berane i Opšte bolnice Kotor u Kliničko-bolnički centar Kotor.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić na konferenciji za medije održanoj tim povodom, kazao je da je transformacijom ovih ustanova zdravstvena usluga bti dostupnija građanima na sjeveru i jugu države te da je to jedan od osnovnih ciljeva ove aktivnosti.

„Jako je značajno da smo u tim centrima već pokrenuli ozbiljne investicije. U narednih pola godine završavaju se aneksi koji su predviđeni za angio sale, već su ugrađeni i pušteni u rad mamografi“

Započeo je proces otvaranja stomatoloskih ambulanti u školama (59 osnovnih i srednjih škola)

U prvom kvartalu 2023. godine je izabrana firma za pripemu projekata za adaptaciju, započete su aktivnosti obilaska škola i pripreme projektne dokumentacije. Vrijednost radova iznosi 1.2 miliona,  a vrijednost opreme iznosi 1.3 miliona eura. Nakon pripremljene dokumentacije, dana 27.10.2023.godine raspisan je tender za izbor izvođača radova. Očekuje se raspisivanje tendera za nabavku opreme. Postoje brojni izazovi za realizaciju inicijative, koji se ogledaju u aktivnim ugovorima sa stomatološkim ambulantama od strane Fonda, koji su potpisani tokom 2023. godine u toku realizacije inicijative, kao i prateće izmjene internih akata kao što su sistematizacija radnih mjesta, plan prijema kadra i ostalo.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar Dragoslav Šćekić pokrenuo je izmjenu normativnih akata koji je uspostavio bivši režim. Rukovodio se isključivo tim da stvori bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu građanima Crne Gore, a ujedno i bolje uslove za rad zdravstvenim radnicima.

 • Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti– utvrđen je od strane Vlade Crne Gore i isti je dostavljen Skupštini Crne Gore na dalju nadležnost i postupanje;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda*, je u fazi pripreme;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja*, je urađen i sa tabelom usklađenosti je dostavljen Evropskoj komisiji na ocjenu potpune usklađenosti sa propisima EU početkom juna mjeseca 2023.godine;
 • Nacrt zakona o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, je u postupku usaglašavanja sa EK i isti je dostavljen EK sa odgovorima na komentare i izvršena je dopuna Nacrta zakona na dostavljene komentare EK 27.10.2023. godine.
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, usklađen je sa relevantinim direktivama EU i dostavljena je tabela usklađenosti Evropskoj komisiji na ocjenu potpune usklađenosti sa propisima EU, a na koju su od strane EK dati komentari.

U 2023. godini započet je i realizovan niz aktivnosti na unapređenju zdravstvenog sistema i obezbjeđivanju kvalitetnije zdravstvene zaštite za naše građane. Najznačajnije su:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o dojenju
 • Strategija razvoja zdravstva za period od 2023-2027 sa Akcionim planom za period 2023-2024.
 • Strategija ranog razvoja djeteta 2023-2027 sa Akcionim planom 2023-2024.
 • Strategija za rijetke bolesti
 • Uvođenje PZU Opšte bolnice Meljine u stečaju u javno zdravstvo
 • Transformacija opštih bolnica u Kotoru i Beranama u kliničko-bolničke centre
 • Procjena kvaliteta njege porodilja i novorođenčadi

Ministarstvo zdravlja je u saradnji sa UNICEF-om sprovelo procjenu kvaliteta njege porodilja i novorođenčadi u osam porodilišta u Crnoj Gori (Podgorica, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Cetinje, Kotor, Bar), četiri stacionara koji pružaju urgentnu akušersku njegu (Ulcinj, Rožaje, Mojkovac i Plav) i Centru za neonatologiju u Podgorici.

 • Komora za citostatike
 • Lista ljekova

Ušteda oko 4 miliona

Pregovori održani krajem prethodne godine rezultirali su uštedom oko 4 miliona eura u budžetu Fonda za zdravstveno osiguranje, što je omogućilo adekvatno planiranje i uvođenje Trikafte za 27 pacijenata oboljelih od cistične fibroze. U pregovorima održanim u martu i aprilu mjesecu ove godine učestvovalo je deset farmaceutskih kuća, a kao rezultat održanih sastanaka procijenjuje se ušteda za 6 mjeseci preko 1.100.000,00€.

Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja u svijetu, možda i jedina, koja je za sve svoje građane oboljele od cistične fibroze obezbijedila trenutno najbolji lijek „Trikaftu“.
Na taj način oboljelim od cistične fibroze Ministarstvo zdravlja je dalo šansu da žive, da dišu da rastu, da rade najobičnije stvari koje rade sva djeca, da se igraju u travi, da prave kolače od blata da pomaze životinju, da se igraju u pijesku na plaži, da plivaju u bazenu, idu kao sva djeca u školu.
„Dali ste im šansu da rastu i odrastu, da formiraju porodice, da žive normalan život ne brojeći koliko je još vremena preostalo. Dolaskom ovog, kako ga mi roditelji zovemo, čarobnog lijeka mnogi od naših boraca su prvi put udahnuli dah punim plućima, po prvi put pojeli zalogaj bez tegoba i bolova. Vi ste spasili život naše djece i ne samo njihove već i živote naših porodica“, kazao je predsjednik Udruženja Vujković na dodjeli priznanja organizovanoj u čast obezbjeđivanja lijeka.
 • Program ,,Stop inflaciji“

Cijeneći društveni značaj akcije „Stop inflaciji“ a posebno imajući u vidu činjenicu da cijene ljekova i dijetetskih proizvoda utiču na životni standard naših građana, Ministarstvo zdravlja se pridružilo ovoj akciji na način što je u dogovoru sa predstavnicima ZUA „Montefarm“ i lancima privatnih apoteka definisalo antiinflacionu korpu ljekova i dijetetskih proizvoda. U prvom krugu akcije je učestvovalo 220 apoteka iz 26 lanaca i trajala je do kraja juna. U drugom krugu akcije koja će trajati do kraja 2023. godine definisane su antiinflacione korpe koje sadrže najmanje po dva lijeka i dijetetska suplementa iz svake od 15 grupa ljekova, dijetetskih proizvoda, hrane i opreme za bebe.

 • Godišnji plan specijalizacija i užih specijalizacija

Dodijeljeno 250 specijalizacija i subspecijalizacija

Prvi put u istoriji crnogorskog zdravstva dodijeljeno je 250 specijalizacija i subspecijalizacija u ovoj godini. S obzirom na specifičnu kadrovsku situaciju u zdravstvenom sistemu Crne Gore, fokus u narednoj godini će biti na jačanju primarnog nivoa i Kliničko-bolničkih centara.

 • Uvođenje novih specijalizacija

Kao buduće aktivnosti ,inistar Šćekić je planirao uvođenje specijalizacija urgentne medicine i anesteziologije pri Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U komunikaciji sa predstavnicima udruženja, utvrđeno je da postoje preduslovi, te da bi to doprinijelo unapređenju zdravstvenog sistema Crne Gore, koji bi mogao da se osloni na svoje kapacitete u većoj mjeri nego do sada. Obavljeni su preliminarni razgovori sa predstavnicima fakulteta i udruženja, te se očekuje pokretanje procedure i izmjena regulative.

NKT sredstva koja su bila zarobljena na posebnom računu od strane bivšeg rukovodstva, odblokirao je i rasporedio zdravstvenim ustanovama, kao pomoć za kupovinu najneophodnijih medicinskih aparata

NKT sredstva

Ministarstvo zdravlja je obezbijedilo, a Direktorat za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam je koordinirao aktivnostima preusmjeravanja NKT sredstava zdravstvenim ustanovama za jačanje kapaciteta pružanja zdravstvanih usluga. Sredstva u iznosu od 5 miliona eura su raspodijeljena po specifikaciji Ministarstva zdravlja, kao što je predstavljeno u tabeli.

Redni broj USTANOVA NAMJENA IZNOS U EURIMA
1 KLINIČKI CENTAR CRNE GORE Endoskopski stub sa 4K monitorom 60.318,42
1 KLINIČKI CENTAR CRNE GORE Nabavka komore za citostatike 463.000,00
1 KLINIČKI CENTAR CRNE GORE Nabavka medicinskog potrošnog materijala za skrining za novorođenčad 121.421,08
2 KBC KOTOR Digitalni mamograf 193.600,00
2 KBC KOTOR Angio sala 1.101.100,00
3 DZ CETINJE Rekonstrukcija objekta 330.000,00
4 OB BIJELO POLJE RTG aparat sa skopijom i sanitetsko vozilo 259.600,00
5 KBC BERANE Mamograf 193.600,00
5 KBC BERANE Angio sala 1.101.100,00
6 OB BAR Magnetna rezonanca 758.809,08
6 OB BAR Nabavka hitne opreme – laparoskopski stub, operacioni stolovi, set instrumenata za laparoskopiju i aparatura za službu anesteziologije 251.966,81
7 SB RISAN Nabavka RTG aparata sa C lukom, bolničkih kreveta i reanimobila 324.246,20

Za sada je realizovana nabavka:

 • Klinički centar Crne Gore i to: endoskopski stub sa 4K monitorom, kao i nabavka medicinskog potrošnog materijala za skrining za novorođenčad;
 • KBC KOTOR Digitalni mamograf;
 • DZ Cetinje rekonstrukcija krova i fasade;
 • KBC Berane Mamograf i Angio sala;
 • OB Bijelo Polje RTG aparat sa skopijom i sanitetsko vozilo
 • OB Bar nabavka hitne opreme – laparoskopski stub, operacioni stolovi, set instrumenata za laparoskopiju i aparatura za službu anesteziologije.

 Na inicijativu ministra Šćekića Bolnica “Meljine” vraćena u državno vlasništvo

Foto: Ministarstvo zdravlja

Formirana je Vladina Komisija koja je utvrdila rešenje kojim će se bolnica Meljine nakon preko 15 godina vratiti u javni zdravstveni sistem od 1.marta 2023.godine. Inicijativa je realizovana uprkos brojnim izazovima. Osim navedenog, za Institut “Dr Simo Milošević” Igalo se aktivno radilo na pronalaženju rešenja izuzetno kompleksne problematike, kao i modela rešavanja situacije.

Prvi je ministar zdravlja koji je posjetio ovu zdravstvenu ustanovu.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Stambena zadruga „Zdravstvo“

Aktivno se učestvuje u procesu izgradnje objekata za stanovanje zdravstvenih radnika u saradnji sa stambenom zadrugom.Potpisani su ugovori o izgradnji objekta u Podgorici i Pljevljima, a ugovor o izgradnji u Beranama je u fazi potpisivanja.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Započeo je process otvaranja stomatoloskih ambulanti u školama (59 osnovnih i srednjih škola)

U prvom kvartalu 2023. godine je izabrana firma za pripemu projekata za adaptaciju, započete su aktivnosti obilaska škola i pripreme projektne dokumentacije. Vrijednost radova iznosi 1.2 miliona,  avrijednost opreme iznosi 1.3 miliona eura.Nakon pripremljene dokumentacije, dana 27.10.2023.godine raspisan je tender za izbor izvođača radova. Očekuje se raspisivanje tendera za nabavku opreme. Postoje brojni izazovi za realizaciju inicijative, koji se ogledaju u aktivnim ugovorima sa stomatološkim ambulantama od strane Fonda, koji su potpisani tokom 2023. godine u toku realizacije inicijative, kao i prateće izmjene internih akata kao što su sistematizacija radnih mjesta, plan prijema kadra i ostalo.

 • NIKRA

Pripremljen Program za kontrolu rezistencije na antibiotike sa akcionim planom za period 2022-2024. godine, koji je Vlada Crne Gore je usvojila 02.06.2022.god. NIKRA se sastaje mjesečno i sprovodi aktivnosti u cilju kontrole rezistencije na antibiotike. Sa svake sjednice postoji zapisnik o tome šta je ova komisija sprovela.

Oko 50 ljekara bez crnogorskog državljanstva dobilo je stalni boravak

Foto: Ministarstvo zdravlja

Dobijanje dozvola za oko 50 ljekara je istorijski moment za zdravstveni sistem Crne Gore. Na osnovu ovoga se vidi da ipak ima medicinskih profesionalaca koji su izabrali Crnu Goru i naš zdravstveni sitem kao sigurno mjesto za rad i život.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Vizija i posvećen rad učinile su da jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dobiju izgled svjetskih zdravstvenih centara. Preko milion i 200 hiljada uloženo je u renoviranje i savremeno opremanje 6 novih jedinica hitne pomoći, i to:

Podgorici, Plužinama, Gusinju, Ulcinju, Cetinju i Tuzima.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Za rekonstrukciju HMP u Podgorici izdvojeno je oko 75 hiljada eura, za jedinicu u Ulcinju 91 hiljada, na Cetinju 65 hiljada eura,…
Zdravstveni sistem je još jednom jasno pokazao brigu o zdravlju svih građana Crne Gore, otvarajući prvi put u Plužinama službu hitne pomoći, za šta je uloženo oko 96 hiljada eura. I stanovnici Gusinja prvi put su dobili objekat hitne pomoći, vrijedan 120.000 eura.

Foto: Ministarstvo zdravlja Crne Gore

I tu se nije stalo.Nastavlja se sa infrastrukturnim ulaganjima, jer nam je cilj da svaka jedinica hitne pomoći bude uređena i opremljena adekvatno potrebama građana.
Već su pripremljeni projekti za renoviranje objekata u Beranama, Baru, Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću…

Foto: Ministarstvo zdravlja

Rezultati su vidljivi i ne mogu se osporiti. Sve je ovo jasan pokazatelj da su postavljeni stabilni temelji za oporavak posrnulog zdravstvenog sistema.

Na kraju, ipak govore djela i samo djela.

Povezane vijesti